Uw mening

Wat doet HONK Huisartsen- & Multidisciplinaire zorg?

HONK Huisartsen- & Multidisciplinaire zorg ondersteunt huisartsenpraktijken en werkt samen met andere zorgverleners, binnen netwerken en zorgprogramma’s, om de zorg te optimaliseren en hiermee een passend aanbod te creëren. Doel is de kwaliteit en effectiviteit van de multidisciplinaire zorg (fysiek en digitaal), voor (oudere) kwetsbare en/ of chronisch zieke mensen te borgen en verbeteren en daarmee hun ervaren gezondheid te bevorderen door middel van:

  • Regionale afspraken maken en contracten afsluiten met verzekeraars, eerstelijns zorgverleners en medisch specialisten over de te leveren zorg en ondersteuning en de financiële administratie hiervan.
  • Het aanbieden van training en scholing en het beschikbaar stellen van behandelrichtlijnen.
  • Monitoren/ meten van uitkomsten, organisatie en ervaringen van de geleverde zorg op kwaliteitsindicatoren en deze te gebruiken als sturingsinformatie om samen met de zorgverleners de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit doen wij o.a. door middel van toetsgroepen en praktijkbezoeken.

Zorgprogramma's

De afspraken die wij maken met verzekeraars, eerstelijns zorgverleners en andere zorgaanbieders voor kwalitatief goede zorg worden vastgelegd in zorgprogramma’s.  Een zorgprogramma beschrijft de totale zorg voor een patiënt en is gebaseerd op landelijke richtlijnen en zorgstandaarden. Waaruit bestaat de zorg? Hoe ziet de zorgplanning eruit? In welke vorm wordt de zorg gegeven en wie zijn de zorgverleners?

HONK Huisartsen- & Multidisciplinaire zorg biedt de volgende zorgprogramma’s aan:

  • Diabetes Mellitus type 2
  • Hart- en vaatziekten (HVZ)
  • (verhoogd risico op) Hart- en vaatziekten (VVR)
  • COPD
  • Astma
  • INKT Ouderenzorg voor kwetsbare ouderen

Zorg op maat: verschillende zorgverleners

Binnen HONK Huisartsen- & Multidisciplinaire zorg draait alles om een optimale samenwerking tussen zorgverleners om de patiënt de totale zorg, zowel fysiek als op afstand, te bieden die nodig is. De huisartsenpraktijk vervult hierin een centrale rol. De huisarts is hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor de behandeling van de patiënt. In de uitvoering van de behandeling werkt de huisarts nauw samen met de o.a. de praktijkondersteuner en praktijkassisent en met andere zorgverleners die zijn aangesloten bij HONK Huisartsen- & Multidisciplinaire zorg, zoals pedicures, podotherapeuten, diëtisten, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, stoppen-met-roken coach, onderzoekslaboratoria, apothekers, en medisch specialisten. Doelstelling is dat zij samen werken als één team en de behandeling en begeleiding goed met elkaar afstemmen. Wij noemen dit zorg op maat; gericht op de situatie en behoeften van de individuele patiënt.

Werken aan eigen gezondheid: de patiënt staat centraal

De begeleiding die aan patiënten gegeven wordt is gericht op het verlagen van de risico’s, het verminderen van klachten en het voorkomen van erger, om de ervaren gezondheid te verhogen. Hierbij staat de patiënt centraal. Samen met de patiënt bekijkt de zorgverlener steeds hoe het met de gezondheid gaat en bespreekt wat de persoonlijke wensen en verwachtingen van de patiënt zijn. Hierbij wordt gewerkt vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid waarin het ervaren van gezondheid centraal staat in plaats van het niet-ziek-zijn. Op basis hiervan stelt de patiënt met de zorgverlener een persoonlijk behandelplan op conform landelijke richtlijnen en streefwaarden en maken zij afspraken met elkaar over de persoonlijke gezondheidsdoelen, hoe deze te bereiken en wat de zorgverlener kan doen om hem hierin te ondersteunen. De huisarts kan eventueel doorverwijzen naar andere zorgverleners die zijn aangesloten bij HONK Huisartsen- & Multidisciplinaire zorg.

Financiering chronische zorg

HONK Huisartsen- & Multidisciplinaire zorg maakt voor de zorgprogramma's 2-jaarlijks afspraken met zorgverzekeraars over de bekostiging van de zorgactiviteiten die binnen de zorgprogramma's (ketenzorg) geleverd worden. Dit omvat alle zorg (fysiek en op afstand) die nodig is in het traject van diagnosestelling tot nazorg voor mensen met een chronische aandoening en kwetsbare ouderen die zijn opgenomen binnen de programmatische zorg. De financiering hiervan verloopt via HONK Huisartsen- & Multidisciplinaire zorg en staat beschreven in de aansluitovereenkomst met de verschillende zorgverleners.