Uw mening

Organisatie HONK

HONK (ont)zorgt
Wij dragen bij aan passende zorg door zorgprofessionals te ontzorgen.

Wat doen wij?

De kernactiviteit van HONK (Huisartsen Organisatie Noord Kennemerland) is het ontzorgen van zorgprofessionals. Wij zijn een brede eerstelijnsorganisatie die zorgprofessionals faciliteert in de eerstelijnszorg en specifiek huisartsenzorg bij het leveren van passende zorg. Onder passende zorg verstaan wij; persoonsgericht, hoogwaardig kwalitatieve en laagdrempelige zorg aan de patiënt op het juiste moment door de juiste zorgprofessional.

Toekomstgerichte huisartsen- en eerstelijnszorg
HONK maakt zich sterk voor goede, toekomstgerichte huisartsen- en eerstelijnszorg. Wij vinden een persoonlijke benadering en laagdrempelig contact belangrijk. HONK is actief in de regio Noord-Kennemerland, een gebied in Noord-Holland met ongeveer 280.000 inwoners.
Middels de huisartsenpost faciliteren wij spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg in de avond-, nacht- en weekenduren. Ook faciliteert HONK multidisciplinaire zorgprogramma's. Dat betekent dat meerdere eerstelijns zorgverleners in samenhang zorg leveren. Dit doen wij voor mensen met (een verhoogd risico op een) chronische aandoeningen en kwetsbare ouderen.
Daarnaast biedt HONK verschillende diensten aan huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn op het terrein van praktijkorganisatie, kwaliteitsbevordering, ICT, samenwerking met ketenpartners en facilitaire ondersteuning.

Wie zijn wij?
HONK is de verzamelnaam voor Coöperatie HONK, een samenwerkingsverband van ongeveer 120 huisartsen in de regio Noord-Kennemerland, en de HONK Groep, een holdingorganisatie waaronder de verschillende activiteiten zijn ondergebracht.
Bent u huisarts en wilt u graag lid worden van HONK? Via deze pagina kunt u zich (voorlopig) aanmelden.
In de figuur hieronder is de organisatiestructuur voor zorgactiviteiten van HONK schematisch weergegeven.

organogram HONK Zorgonderdelen 2021

 

Bijdrage aan kwalitatieve, toegankelijk en doelmatige zorg
De activiteiten van HONK dragen direct of indirect bij aan de kwaliteit, toegankelijkheid en/of doelmatigheid van de zorg. Of deze nu geleverd wordt op de locatie van de huisartsenpost, in de praktijken van huisartsen en ketenpartners of ergens anders, de persoon die hulp ontvangt staat hierin centraal. Daarbij is HONK zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om bedachtzaam om te gaan met collectieve middelen en om te handelen volgens de principes van goed bestuur. HONK werkt dan ook zo transparant als mogelijk en is aanspreekbaar op haar prestaties.

Kaders waarbinnen wij werken
Wet- en regelgeving van de overheid, het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars en de normen van cliënten- en brancheorganisaties bepalen verder de kaders waarbinnen HONK haar werkzaamheden verricht. HONK neemt daarbij een proactieve houding aan en levert input aan beleidsmakers en zorgverzekeraars om de zorg verder te kunnen ontwikkelen. De organisatie is continu alert op ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de maatschappij en ontwikkelt oplossingen voor de vraagstukken van vandaag én morgen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met andere partijen binnen en buiten de regio. Denk hierbij aan individuele zorgverleners, zorgorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten en landelijke overheden.

Werkwijze
In onze werkzaamheden focussen wij ons op de activiteiten die bijdragen aan het behalen van onze doelstellingen: dat vraagt om innovatie en het met daadkracht maken van keuzes. Wij ontwikkelen en implementeren innovatieve oplossingen om zorgprofessionals te ontzorgen. Hierbij zijn we betrokken bij onze ketenpartners en tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de juiste mensen betrokken worden. In onze samenwerking gaan wij uit van vertrouwen en gaan we integer met elkaar om.

Waar staan wij voor?
HONK staat voor het toekomstbestendig maken en houden van de regionale huisartsenzorg, zodanig dat in 2025:

  • De vraag en het aanbod van zorg zodanig op elkaar aangesloten blijft, dat elke inwoner in onze regio toegang heeft tot huisartsenzorg.
  • De huisartsenpraktijken de toenemende zorgvraag aan kunnen d.m.v. innovatieve oplossingen, optimalisatie van de bedrijfsprocessen en inzet op patiënt participatie.
  • De zorg tijdens de avond-, nacht- en weekend uren doelmatig georganiseerd is zodat deze uitvoerbaar blijft voor de huisartsen.
  • Elke huisarts aan zijn bijzondere patiëntgroep de juiste zorg levert, passend bij de vraag van de patiënt en het aanbod van de praktijk.
  • Er afdoende ondersteunende capaciteit is in de huisartsenpraktijk, met eerste focus op doktersassistenten.
  • Minimaal 95% van onze medewerkers/zorgprofessionals op de beste plek zitten en daar op zijn best is: een 8 of hoger geeft voor tevredenheid.