Uw mening

Organisatie HONK

HONK maakt zich sterk voor goede, toekomstgerichte huisartsenzorg en eerstelijnszorg. Zij kenmerkt zich door een persoonlijke benadering en laagdrempelig contact. HONK is werkzaam in de regio Noord-Kennemerland, een gebied in Noord-Holland van ongeveer 280.000 inwoners. In samenwerking met anderen organiseert en levert HONK spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg buiten kantoortijden. Ook levert zij multidisciplinaire ketenzorg voor mensen met chronische aandoeningen, mensen met psychische problematiek en kwetsbare ouderen. Daarnaast biedt HONK verschillende diensten aan huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn op het terrein van kwaliteitsbevordering, samenwerking en facilitaire ondersteuning.

HONK is de verzamelnaam voor Coöperatie HONK, een samenwerkingsverband van ongeveer 120 huisartsen in de regio Noord-Kennemerland, en de HONK Groep, een holdingorganisatie waaronder de verschillende activiteiten zijn ondergebracht. In de figuur hieronder is de organisatiestructuur voor zorgactiviteiten van HONK schematisch weergegeven.

HONK zorgactiviteiten

De activiteiten van HONK dragen direct of indirect bij aan de kwaliteit, toegankelijkheid en/of doelmatigheid van de zorg. Of deze nu geleverd wordt op de locatie van de huisartsenpost, in de praktijken van huisartsen en ketenpartners of ergens anders, de persoon die hulp ontvangt staat hierin centraal. Daarbij is HONK zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om bedachtzaam om te gaan met collectieve middelen en om te handelen volgens de principes van goed bestuur. HONK werkt dan ook zo transparant als mogelijk en is afrekenbaar op haar prestaties.

Wet- en regelgeving van de overheid, het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars en de normen van cliënten- en brancheorganisaties bepalen verder de kaders waarbinnen HONK haar werkzaamheden verricht. HONK neemt daarbij een proactieve houding aan en levert input aan beleidsmakers en zorgverzekeraars om de zorg verder te kunnen ontwikkelen. De organisatie is continu alert op ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de maatschappij en ontwikkelt oplossingen voor de vraagstukken van vandaag én morgen. Dit doet zij in nauwe samenwerking met andere partijen binnen en buiten de regio. Denk hierbij aan individuele zorgverleners, zorgorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten en landelijke overheden.

Om haar ambities te bereiken werkt HONK met professionals die hun vak verstaan en zelfstandig en met ambitie opereren. Zij zijn het visitekaartje van de organisatie, omdat zij via hun dagelijkse werkzaamheden het persoonlijk contact met patiënten, huisartsen en de verschillende ketenpartners onderhouden.