Uw mening

Wat doet HONK Eerstelijnszorg?

HONK Eerstelijnszorg ondersteunt huisartsenpraktijken en werkt samen met andere zorgverleners, binnen netwerken en zorgprogramma's, om ervoor te zorgen dat mensen (met een (chronische) aandoening) de meest optimale zorg ontvangen. Het doel van HONK Eerstelijnszorg is om de kwaliteit en effectiviteit van eerstelijns (chronische) zorg  zeker te stellen en te verbeteren.  Dit doen wij door:

  1. Regionale afspraken te maken met verzekeraars, eerstelijns zorgverleners en andere zorgaanbieders over de te leveren zorg en ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan duidelijke verwijs- en terugverwijsafspraken naar paramedici of specialisten uit het ziekenhuis
  2. Contracten af te sluiten met zorgverleners en zorgverzekeraars over de uitvoering van deze zorg en zorg te dragen voor de financiële administratie ervan.
  3. Zorgverleners te ondersteunen in hun uitvoering door het geven van scholingen en informatie over de nieuwste behandelmethodes en het beschikbaar stellen van behandelrichtlijnen.
  4. De uitkomsten en organisatie van de geleverde zorg te monitoren op een aantal kwaliteitsindicatoren en deze te gebruiken als sturingsinformatie om samen met de zorgverleners de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit doen wij door middel van Benchmark besprekingen en praktijkbezoeken.

Zorgprogramma's

De afspraken die wij maken met verzekeraars, eerstelijns zorgverleners en andere zorgaanbieders voor kwalitatief goede zorg worden vastgelegd in zorgprogramma’s.  Een zorgprogramma beschrijft de totale zorg voor een patiënt en is gebaseerd op landelijke richtlijnen en zorgstandaarden. Waaruit bestaat de zorg? Hoe ziet de zorgplanning eruit? In welke vorm wordt de zorg gegeven en wie zijn de zorgverleners?

HONK Eerstelijnszorg biedt de volgende chronische zorgprogramma’s aan:

  • Diabetes Mellitus type 2
  • HVZ/VVR
  • COPD/Astma

Zorg op maat: verschillende zorgverleners

Binnen HONK Eerstelijnszorg draait alles om een optimale samenwerking tussen zorgverleners om de patiënt de totale zorg te bieden die nodig is. De huisartsenpraktijk vervult hierin een centrale rol. De huisarts is hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor de behandeling van de patiënt. In de uitvoering van de behandeling werkt de huisarts nauw samen met andere zorgverleners die zijn aangesloten bij HONK Eerstelijnszorg, zoals pedicures, podotherapeuten, diëtisten, fysiotherapeuten, stoppen-met-rokeninstanties, onderzoekslaboratoria, apothekers, en specialisten uit het ziekenhuis. Samen werken zij als één team en stemmen de behandeling en begeleiding goed met elkaar af. Wij noemen dit zorg op maat; gericht op de situatie van de patiënt.

Werken aan eigen gezondheid: de patiënt staat centraal

De begeleiding die aan patiënten gegeven wordt is gericht op het verlagen van de risico’s, het verminderen van klachten en het voorkomen van erger, om de mate van gezondheid te verhogen. Hierbij staat de patiënt centraal. Samen met de patiënt bekijkt de zorgverlener steeds hoe het met de gezondheid gaat en bespreekt wat de persoonlijke wensen en verwachtingen van de patiënt zijn. Op basis hiervan stelt de patiënt met de zorgverlener een persoonlijk behandelplan op conform landelijke richtlijnen en streefwaarden en maken zij afspraken met elkaar over de persoonlijke gezondheidsdoelen, hoe deze te bereiken en wat de zorgverlener kan doen om hem hierin te ondersteunen. De huisarts kan eventueel doorverwijzen naar andere zorgverleners die zijn aangesloten bij HONK Eerstelijnszorg.

Financiering chronische zorg

HONK Eerstelijnszorg maakt voor de chronische zorgprogramma's 2-jaarlijks afspraken met zorgverzekeraars over de bekostiging van de zorgactiviteiten die binnen de keten geleverd worden. Dit omvat alle zorg die nodig is in het traject van diagnosestelling tot nazorg voor mensen met een chronische aandoening die zijn opgenomen binnen de programmatische zorg. De financiering hiervan verloopt via HONK Eerstelijnszorg en staat beschreven in de samenwerkingsovereenkomst met de verschillende aangesloten zorgverleners.